Zásady ochrany osobných údajov

1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Ing.Libor Javro vyzivovestudio SH NUTRITION, so sídlom Krajné 43, 916 16, IČO:46436324 , zapísanej v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, číslo 320-14824  (ďalej len „Správca“), aby v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:

– Meno a Priezvisko

– E-mail

– Telefónne číslo

– Ulica, mesto, PSČ, Štát

2. Osobné údaje uvedené v bode 1. Podmienok spracovania osobných údajov je nutné spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení, návodov, tipov, produktov a realizácie ďalších marketingových nastavení, ktoré sa budeme snažiť prispôsobiť na mieru, čo Vás najviac zaujíma a čo je pre Vás najzaujímavejšie. Tieto údaje budú Správcom spracované najdlhšie po dobu 2 rokov od Vášho súhlasu.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, ako ste súhlas udelili, inak zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Ing. Libor Javro výživové študio SH NUTRITION

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj ním poverení príjemcovia:

5. Podľa Zákona o ochranne osobných údajov máte právo:

– súhlas kedykoľvek odvolať,

– požadovať prístup k Vašim osobným údajom, na opravu Vašich osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov, právo na doplnenie neúplných osobných údajov,

– právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov (konanie o ochrane osobných údajov)

– požadovať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a ako sa spracúvajú,

– požadovať od nás vysvetlenia o spracovaní osobných údajov, osobitne o účele spracúvania, kategórii spracovaných osobných údajov, identifikácii príjemcu, dobe uchovávania osobných údajov, práve požadovať od Správcu opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov a o zdroji osobných údajov, ak sme  osobné údaje nezískali od Vás,

– v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.